Cảm Nhận Của Học Viên, Về Khóa Học Quản Trị Nhân Sự